"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Sunday, March 12, 2017

Roep om verbod op Denk..

Dat was toch weer even wereldnieuws uit Rotterdam: oorlog met de Turken. Want zo kun je het wel noemen, de gemoederen waren zeer verhit na de acties van de Nederlandse regering om Turkse bewindvoerders de toegang te ontzeggen. De één kreeg een inreisverbod, de ander werd per direct teruggestuurd naar Duitsland. En dat viel verkeerd bij de Turkse bevolking in ons land die met duizenden hun steun aan Erdogan wilden betuigen en de straat opgingen, Rotterdam in dit geval. De sfeer werd zelfs grimmig en de ordetroepen werden bekogeld met van alles dat voor handen kwam.. 

   Aan de andere kant werd er juist met lof gesproken over de genomen maatregelen tegen het dictatoriale bewind van de oorlogszuchtige massamoordenaar Erdogan.  De manier waarop hij optreedt tegen politieke tegenstanders, zijn positie in het grensconflict met Syria, zijn medeplichtigheid in de grootschalige illegale olieroute maar vooral ook de toon die hij neerzet in zijn beleid. De onderdrukking en dreigende taal hebben ook Nederland bereikt en tot onrust en onlusten geleid. Plots blijken de waarschuwingen van Wilders geen loze woorden meer, Europa wordt inderdaad overspoeld met islamitische immigranten, zij nemen hun gewoonten en gebruiken, maar vooral hun extreme godsdienst mee. En dat zijn scherpe tegenstellingen met het vnl atheïstische Nederland waar religie minder, tot geen, invloed heeft op het politieke toneel.  Erdogan wordt ook als de man gezien die, samen met een aantal NAVO-lidstaten, achter het bestaan van ISIS staat. Een terreurgroep in het leven geroepen, getraind en van het modernste wapentuig voorzien door de Verenigde Staten...dat is geen geheim. Nu ISIS door Russische inmenging op de knieën is gebracht en de Amerikaanse invloed aan banden is gelegd, staat de Turkse dictator eigenlijk met lege handen. De illegale transportroute, over Syrisch grondgebied, is platgebombardeerd, het gehele gebied eromheen dat door 'ISIS' was ingenomen (en van lastige omwonenden ontdaan..) is een oorlogsgebied waar geen normaal leven meer mogelijk is. De bevolking die niet kon vluchten werd omgebracht, zij werden rebellen genoemd, tegenstanders van de  staat IS.. Steden en de infrastructuur eromheen werden in de as gelegd.

  Velen van ISIS strijders kozen het hazenpad en keerden terug naar hun thuisbasis, hun vaderland. Zo ook de Turkse getrainde guerrilla beweging. En zij blijken niet werkloos.. In eigen land, maar ook daarbuiten, wordt jacht gemaakt op ieder die zich verzet tegen het huidige regime, iedere andersdenkende die het niet eens is met de gevestigde dictatuur wordt direct gevangen gezet, veroordeeld of zelfs geliquideerd. Het gaat dan vnl om de Gülen-aanhangers die zich wereldwijd bedreigd en opgejaagd voelen door de onverbeten jacht van Erdogan en de zijnen.

 Nu ineens staan de schijnwerpers op de splinterpartij Denk oftewel 'Groep Kuzu/Öztürk' genoemd. 
Tunahan Kuzu

  Deze groep is kunnen ontstaan nadat de twee genoemde personen Kuzu en Öztürk na onmin met de PvdA uit de fractie werden gezet en niet bereid bleken hun zetel in te leveren. Dat zoiets mogelijk is is mij een raadsel, het is een vreemde maas in de Haagse wetgeving dat 'ontslagen' kamerleden hun zetel kunnen behouden en een nieuwe partij beginnen waarop nooit één Nederlander een stem heeft uitgebracht.. Deze personen behoren vervangen te worden door de eerstvolgenden op de kandidatenlijst, zodat de partij geen numeriek verlies lijdt en voltallig kan meedraaien. 

  De democratie in Nederland heeft het mogelijk gemaakt dat zij vertegenwoordigd kunnen zijn als geïntegreerde etnische afspiegeling van de maatschappij. Daar is niets mis mee en daar hebben ze ook recht op.. Het wordt echter een ander verhaal indien het mogelijk blijkt en blijft om met behoud van de zetel een eigen fractie binnen de kamer te beginnen. Hier kan met opzet gespeeld worden, met voorbedachte rade, laat daar de fantasie maar eens op los. 

 Wanneer je de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van a.s. 15 maart erop naslaat dan staan er bij vrijwel iedere partij Turkse afgevaardigden, en met voldoende voorkeursstemmen kunnen die gedelegeerden de kamer in. Maar wat nu wanneer de relatie tussen Nederland en Turkije dusdanig escaleert dat dit een groot deel van de islamitisch gezinden in de 2e kamer doet besluiten hun fractie de rug te keren en zich te verénen in een blok..? 

  De huidige ontwikkelingen zullen merkbaar van invloed gaan zijn op het kiezersgedrag en zal zeker twijfelaars tot een besluit hebben bewogen of over een streep hebben getrokken. Verontwaardigde en boze Turken zullen hun hart luchten door uit protest op Denk te gaan stemmen. Verontrustend. De VVD zal misschien iets in de peilingen stijgen dankzij 'het daadkrachtige optreden' van de premier. De PVV zal ook kunnen profiteren van het kwade bloed dat het heeft gezet bij de Nederlandse bevolking dat 'en masse' afstand neemt van de Erdogan doctrine en dat de verislamisering veroordeelt.  Want een verlengstuk en spreekbuis van de Turkse onderdrukking in ons parlement is niet echt gewenst. Het is dan ook niet vreemd dat op de sociaal media de reacties en oordelen hard zijn en er niet om liegen. Eén daarvan is toch wel de roep om de organisatie van Denk een halt toe te roepen dmv een aangepaste wet die het mogelijk moet maken de partij te diskwalificeren of zelfs te verbieden.. en in ieder geval het overlopen van kamerleden te voorkomen.

Petitie tegen Denk

  Sunday, January 29, 2017

Adam en Eva, de eerste genetisch 'gemanipuleerde' schepselen.

 Door Bert E. Spoor de Rave

 Als we de bijbel mogen geloven, en velen doen dat, dan zijn Adam en zijn gemalin Eva niet geboren maar geschapen, Eva zelfs uit een rib van haar ega..

  Ze zouden de eerste mensen zijn en derhalve is er geen voorgeslacht.. ze hadden geen ouders. Gecreëerd uit een handjevol stof, klei of zand dat leven werd ingeblazen. Je kunt 't een wonder noemen, maar de conceptie op zich, waar nieuw leven uit twee cellen een lichaam bouwt is net zo bijzonder... 

  Ontstaat 'nieuw leven' als een Big Bang uit een zwart gat, en wordt bij het sterven het leven weer terug zo'n onzichtbaar en onbereikbaar zwart gat ingezogen..? Heeft een ziel stoffelijke bestanddelen, of blijft het ónstoffelijke buiten bereik van deze enorme materie-opslurpende vortexen..?  De 'geboorte' van een Big Bang voltrekt zich niet uit het niets, er is een begin vanuit een onzichtbare energiebron waar alles zeer gecomprimeerd ligt opgeslagen. Het is met onze fysische wetenschap en kennis niet te beredeneren of te bevatten hoe dat nou in elkaar steekt.. Maar één zo'n grote knal is een uitbarsting van een ongekende diversiteit van 'bestaan', en van bewust leven, wij zijn daar het bestaande bewijs van..

  Wanneer er geen begin en geen einde bestaat dan is er een 'eeuwig' durend proces van herhalingen, een cyclus die alleen bestaat in de tijd. In een zwart gat lijkt die tijd dan stil te staan. Mogelijk ook bij het absolute nulpunt.

  Het scheppingsverhaal van de mens, zoals in Genesis beschreven, wijkt af van Darwin's visie die de evolutie verantwoordelijk stelde: we stammen af van de apen. Of is er toch een missing link..?  

De 'mens' Adam is in een veel recentere geschiedenis geschapen (ca 6000 jaren geleden) om de oorspronkelijke eerste mens op Aarde te kunnen zijn. Onze Aarde was vóór die tijd al veel eerder bewoond door op 'mensen' gelijkende individuen.. Op meerdere continenten zelfs. 

 “De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.” (Gen. 4:4) 

 Adam was een creatie, een kopie van een 'god'. Geschapen naar een evenbeeld. Extrapolerend kom je dan uit bij een god met een menselijk uiterlijk. Een mannelijk uiterlijk zelfs... Dat impliceert natuurlijk niet dat alle 'goden' per definitie mannelijk zouden moeten  zijn. Er wordt beweerd in een monotheïstische exegese dat de creator onzijdig is en enig in zijn soort..
  Maar goed, om welke reden dan ook, Adam moest een metgezel krijgen. En dan komt een eigenaardig aspect naar voren: de mens Eva wordt op een andere manier geschapen dan Adam, en als we het mogen 'geloven' dan ontsproot zij uit een rib van hem. Het zou een meer voor de hand liggende verhaal zijn indien Adam via een keizersnede uit Eva werd geboren, alleen al om de operatieve ingreep te verklaren... Wie voerde(n) die operatie uit..???

  Het schaap Dolly was het levende bewijs dat een exacte kopie van een volwassen dier kan worden gemaakt door daarvoor een lichaamscel te gebruiken (geen eicel of zaadcel). Om van een rib van Adam een kloon te creëren valt binnen ons voorstellingsvermogen, echter om de kloon een ander geslacht mee te geven is een heel ander verhaal. Maar je zal mij niet horen zeggen dat 't onmogelijk is. Adam zou net als zijn schepper ook onzijdig kunnen zijn.. Maar waarom nam de schepper dan ook niet 'gewoon' een handje aarde om Eva te leven in te blazen..? Ik bedoel, als je dat kunt...! 

 In Genesis wordt gesproken over 'de zonen God's', Adam was dan mogelijk wel de éérste, maar beslist niet de enige 'Nieuwe Mens'.  Er liepen nog meer Klonen rond, niet per sé replica's van één zelfde godheid/donor.. En zoals ik het begrijp hadden deze Goddelijke mannelijke adonissen géén vrouwelijke 'godin' aan hun zijde, waardoor zij zich vermengden, (en voortplantten) met de Aardse dochters. Ho even.. Aardse dochters !! Daar moet je niet nonchalant overheen lezen. Wat waren dat voor wezens dan..?? Waren zij dan niet door 'deze' god geschapen..? Is er nog een ander, eerder scheppingsverhaal..? Hoe kan het dat Mythologische vertelsels zoveel paralellen hebben met Genesis..?

  Goed, Adam had dan Eva, maar ze moesten zich aan een gebod/verbod houden: niét snoepen van de verboden vrucht. De beruchte Appel. En hier is ineens de parallel naar de mythe van Persephone die de zaden van de Granaatappel had verorberd. Zij kon niet meer terugkeren naar háár Aarde.  Persephone werd flink gestraft voor haar overtreding, wat hield dat in, en wat omhelst de beeldspraak 'De verboden Vrucht'..?

   Persephone werd verondersteld van 'een Aarde' te komen en zij wilde ook weer daarheen terugkeren, tezamen met Hermes, dan moet zij zich dus elders hebben bevonden. BuitenAards..?? In een paradijs waar zij van een verboden vrucht (granaatappel) snoepte en de zaden doorslikte. (..) ????

 Hoe komt eenzelfde verhaal in Genesis, en wie heeft de gebeurtenis van de schepping met daarin de mensheid, opgetekend. Wie was/waren getuigen van de creatie van Adam en de zijnen, waren dat de 'oorspronkelijke' Aardmensen die dit hebben aanschouwd, of speelde dit tafereel zich helemaal niet op onze planeet af..?? Zijn Persephone en Eva één en dezelfde persoon..??

  (Zie daarover meer in mijn blog over 'De mythen van Saturnus'.., een planeet met concentrische bollen/schillen met diverse (atmos)sferen, waar een Onderwereld, Bovenwereld en Middenwereld geprojecteerd kunnen worden, ook Dante en Plato noemden zo'n systeem.. Het soortelijk gewicht van deze planeet is met 0,6 lichter dan water, hetgeen op diverse 'luchtige' lagen tussen de bollen kan duiden..)

  Het eten van een verboden vrucht, het slikken van zaden, een verleidelijke slang.. Dit is duidelijke beeldspraak; het geeft de geslachtsdaad weer. Waarvoor schaamden zij zich en bedekten zij hun naaktheid..? Waarom mochten zij niet doen wat ze gedaan hadden..? Maar vooral: wat waren de gevolgen..?  

  Het lijkt erop dat het verbod diende om voortplanting te voorkomen. Alleen zij beiden in het Paradijs, voor eeuwig, was dat de bedoeling..? Het kan zijn dat de uitspraak 'de geest geven' zoveel betekende als: je geest/leven doorgeven aan een nageslacht waardoor je zelf sterfelijk wordt, maar de levenslijn zich wel voortzet..!

  De 'creator' van Adam wordt in de religie als goddelijk neergezet. Een Wezen dat alles kan.. en Adam is een creatie, waarvan gezegd wordt dat het zijn evenbeeld is. Dan kan ik niet om de vraag heen waar deze Schepper, met klaarblijkelijk een stoffelijk omhulsel, zich ophoudt/heeft opgehouden. Een woonplaats, een (e-mail)adres, een hemellichaam, een ster... 

  Ongeacht de locatie, èrgens heeft Iemand zitten nadenken over het Klonen van zichzelf, om dat 'schepsel' vervolgens te huisvesten èrgens op een ander hemellichaam. Niet ondenkbaar dat daarbij aanpassingen moesten worden verricht aan zowel de Kloon als aan de leefomgeving op die planeet...

  Ik kan me ook niet onttrekken aan de gedachte dat de verzamelde, incomplete, gecensureerde en door mensenhanden gebundelde versie van Genesis gedeeltelijke overleveringen van mythen en sagen weergeeft. Het lijkt erop dat sommige mythen zich niet afspelen op onze planeet. Mogelijk dat die verhalen gebruikt zijn om hiaten in het genesishoofdstuk op te vullen.   Deze tijdlijn geeft een jaartal voor de schepping van de 'eerste' Mens. Volgens de tabel was dat rond 3892 vóór de geboorte van Christus. Bijna 6000 jaar geleden. Dat is in contradictie met de beweringen van archeologen dat 'de moderne mens' al honderdduizenden jaren eerder op deze aardbol rondliep.
 Wiki:

Evolutionaire geschiedenis

1rightarrow blue.svg Zie Evolutie van de mens voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Vergeleken met veel andere diersoorten omvat de bestaansgeschiedenis van de mens een relatief korte periode.

Onderzoek naar DNA wijst erop dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan is als soort.[7] De moderne mens kwam als cro-magnonmens circa 50.000 tot 40.000 jaar geleden naar Europa, maar bestond in Afrika al langer. Deze 'Afrikanen' worden wel gezien als voorlopers van de cro-magnonmens. Met de vondst van de twee schedels bij de Omo-rivier in 1967 werd deze theorie onderbouwd. Wetenschappers hadden deze twee schedels op 130.000 jaar gedateerd. Onderzoek lijkt aan te tonen dat twee schedels van Homo sapiens mogelijk veel ouder (195.000 jaar) zijn.[8][9]

  Daaruit kan geconcludeerd worden dat Adam niet de eerste 'menselijke' was op Aarde en daarmee hangt het gehele scheppingsverhaal scheef. Kloppen de verhalen rond Adam niet, of is de datering fout..? Met de vele details en jaartallen erbij lijkt de datering in Genesis een redelijke te zijn, dus klopt er iets niet rond het scheppingsverhaal.  Adam zou een latere schepping kunnen zijn, op een planeet waar alreeds leven bestond door een eerdere schepping, (of dat door dezelfde 'goden' is gedaan houd ik in het midden) dan zou hij als eenzame ouderloze baby door 'Aardlingen' verzorgd kunnen zijn. Een wees van elders...


  Maar was Adam wel een baby..?? 

  Was het een reageerbuiskind , is er sprake van kunstmatige inseminatie of werd de Kloon met een soort 3D-printer als een (jong) volwassene gecreëerd..? Je kunt toch niet zomaar een pas'geborene' aan z'n lot overlaten..? Hij kan natuurlijk door Aardse moeders geadopteerd en gezoogd zijn... maar daar is nergens gewag van gemaakt. De optie met een 3D-printer is een verleidelijke om aan te nemen. Met dergelijke of vergelijkbare op afstand te bedienen apparaten moet het mogelijk zijn geweest om, zonder aanwezig te zijn, ieder gewenste vorm te creëren/snijden/ printen en daar een 'levensvatbaar' element (lucht/adem) aan toe te voegen. Dat zou de afwezigheid van 'ouders' verklaren. Tja, hoe oud was deze 'god' toen hij een selfy creëerde..? Zou Adam een afspiegeling/kopie zijn geweest van dát moment..? 

 Het zou makkelijker lezen indien er stond dat Adam, als afstammeling/ nakomeling, als sóórt gezien kan worden. Hij was het evenbeeld van 'een Mens'. De Mens ..?? Maar wel een ander ras mens dan er hier reeds rondliep. De fysieke bouwstenen voor zijn lichaam zouden stoffelijke aarde of zand zijn geweest. Een Aards DNA zogezegd. De onstoffelijke Geest die daarna werd ingeblazen zou echter niet van onze planeet zijn, derhalve buitenaards..  Wanneer de schepper zich letterlijk in tweeën heeft gedeeld zou je Adam als een halve god neer kunnen zetten (een celdeling..) Deze Halfgod was van een hogere orde dan het gewone volk dat er al rondliep. Een Upgrade. Zijn komaf zou je als 'van Adel' kunnen betitelen en, wie weet, had ie inderdaad blauw bloed. Hij wordt Mens genoemd, de eerste zelfs, maar hoe dan heette dat andere volk dat al zo lange tijd eerder geschapen zou zijn..? Aardling ?  Homo erectus ?  Sapiens sapiens ?


 Of toch de Aap van Darwin..???  
  


Saturday, December 24, 2016

Postzegel Corvey

 In 2016 is ter ere van het Werelderfgoed-schap van de Abdij Corvey/Corvus een postzegel uitgegeven van 70 eurocent.

  De Corvey-postzegel werd ontworpen door Daniela Haufe en Detlef Fiedler uit Berlijn. De postzegel heeft een frankeerwaarde van 70 cent en is 44,2 bij 26,2 millimeter. De uitgave werd in velletjes van tien exemplaren in offset gedrukt door de Bundesdruckerei in Berlijn. De zegel verscheen op 1 maart 2016.Thursday, December 15, 2016

Americans lost the war in Syria..!!!!

 At the brink of the new year 2017, history is at the edge of a new era.

  Europe is divided, Great Britain already left the sinking ship by their announcement to leave the EU.. America is divided as well after the most controversial elections ever, and the Middle East is divided because of all western influence and bellicosity in the area by ISIS, said to be a American/Turkey alliance. The ethnic cleanings, already called genocide, of Kurdish Turks and the elimination of adherents and followers of the Gülen opposition by the current regime, supported by western trained 'rebels', caused an unprecedented exodus of refugees to Europe. Hundreds of thousands of innocent civilians were a victim of the many false flag operations executed by a western organization, calling themselves IS, facilitated with American weapons and ammunition, while blaming it on the Russians to be the aggressor.. 

  Well, this has come to an end now. ISIS is no longer. America lost this war, but the consequences of this defeat will cause a global change. The many False Flags, lies and atrocities do harm the American credibility as a liberator and a free country. 

.. revealing the American lies and atrocities. Biggest US (IS) defeat since NAM..!!  By Gordon Duff!  (US  marine veteran) and:

Syrian White Helmets a ‘terrorist support group & Western propaganda tool’ 

  
  ...'The propaganda from the rebel-held eastern Aleppo is produced by a number of organizations and individuals who are sponsored by the West, with the White Helmets being the largest among them, Beeley told RT. But the White Helmets are not the heroes that the mainstream media is trying to make of them.'...

 ...“This organization is a fraudulent shadow-state construct created by NATO to simply propagate the propaganda that will demonize Assad’s government and also demonize Russian legal intervention in Syria,” said the journalist, who recently returned from Syria.'....

 AND:
 Erdogan wants his men back, the other half of ISIS..:

 http://theduran.com/breaking-erdogan-calls-putin-pleads-jihadis-allowed-leave-aleppo/

http://www.globalresearch.ca/the-terrorists-r-us-the-islamic-state-big-lie-and-the-criminalization-of-the-united-nations/5404146

https://www.sott.net/article/307170-The-man-behind-the-curtain-Israeli-colonel-captured-among-ISIL-terrorist-forces-in-Iraq******